Feb 17 2008

Silindrau ICL

Published by admin under Cylchlythyr

Poeni am diogelwch eich cloeon? Wel gallwn cynnig cymorth, fel aelod o’r ICL rydym ar flaen y gad pan ddaw at ymchwil diogelwch a bellach rydym wedi lawnsio ein casgliad ein hunain o silindrau.

ICL Cylinder

Mae’r silindrau yn rhai

1/ 6 pin sy’n cydymffurfio a EN1303
2/ yn cynnwys piniau i atal rhywun rhag eu hagor gyda drill
3/ wedi eu diogelu rhag ymosodiad “snappio”
4/ wedi eu trin gyda “pickbuster” i atal bympio
5/ gyda 8 pin diogelwch i rhwystro rhywun rhag eu pigo
6/ 57 gwahanol maint / lliw / math
7/ wedi eu gorffen mewn arian neu pres
8/ gyda goriad y ddau ochr neu goriad un ochr a trowr yr ochr arall
9/ Gallwch archebu mwy nac un i weithio o’r un goriad os yr hoffech.
10/ Mae’r silidrau wedi passio prawf PAS 24 annex c (gan yr MLA) i ddangos nad ydynt yn bympio

Byddwn yn lawnsio’r silindrau ar ddydd Gwyl Dewi.

Gall Delyn Locksmiths hefyd cyflenwi rhain i gwneuthurwyr UPVC neu siopau DIY ar bris gostyngiedig arbennig. Esiampl o’r prisiau yma yw £6.50 am 30/30 a £8.60 am 40/40. Mae’r silindrau yma o safon cyfwerth a silindrau squire ac mae’r rheini yn gwerthu i’r diwidiant am bedwar gwaith ein pris ni. Ffoniwch rwan i archebu eich silindrau diogelwch uwch 01352 716056.

Share

No responses yet

Feb 16 2008

Dull newydd i Agor ERA Fortress

Published by admin under Cylchlythyr

Dwi wedi bod yn straffaglu i geisio agor y clo yma heb gorfod defnyddio’r drill, a dyma’r boi yma yn gwneud i’r peth edrych mor hawdd!

A deud y gwir, dyw’r dyfais yma ddim yn un sydd yn mynd i fedru agor pob Fortress, mae’n dibynnu pa “levers” sydd yn y clo. Ond yn sicr dwi off i’r siop modelau i brynnu wifren piano!

Share

No responses yet

Feb 16 2008

Taclo’r Tacle – rhan 3.

Published by admin under Cylchlythyr

DRYSAU
SICRHEWCH BOD POB DRWS YN DDIOGEL
Os nad yw eich drysau yn ddiogel yn erbyn lleidr, yna dyw eich cartref ddim yn ddiogel.

Sicrhewch fod y drws a’r fram mewn cyflwr da. Dylai drysau fod yn solet a ddim llai na 44mm o drwch.

Mae paneli gwydr o amgylch y drws yn man gwan, felly newidiwch am gwydr wedi ei lamyneiddio.

Gosodwch clo mortice pump lefer ar y drws blaen a’r drws cefn– a cofiwch ei ddefnyddio.

Gosodwch bollt ar y top ar gwaelod i ddrysau allanol. Cofiwch ei osod gyda sgriws cryf.

Gofynnwch am wybodaeth proffesiynol ynglun a gosod cloeon i ddrysau patio.

Ar ddrysau Ffrenig, mae angen clo mortis ar un drws, a bollt ar top a gwaelod y llall.

Patio door lock
Mae angen clo arbennig ar top a gwaelod drysau patio os nad oes ganddynt system cloi aml lle, wedi ei osod yn barod.

Os ydych yn meddwl prynnu ffenestri neu drysau gyda frammau PVCu neu metal, sicrhewch eu bod yn dod gyda cloeon da wedi ei a chadwyn ar y drws, maen bosib y bydd rhain yn ddrud i’w gosod neu eu uwchraddio wedyn.

Edrychwch yn y llyfr ffon am saer clo sydd yn aelod o cymdeithas yr ICL, neu ymwelwch a’u gwefan.

RIM LATCH
Mae rhan fwyaf o drysau blaen yn cynwys clo sydd yn cloi pan dech chi’n cau y drws tu cefn i chi, ond maen bosib agor rhain or tu fewn heb goriad.

Os am well ddiogelwch dylswch gosod un o’r canlynol.

RIM DEADLOCK
Mae’r clo hyn yn cloi ei hyn pan dod y drws yn cael ei cau, pan maen ael ei cloi or tu allan nid yw yn bosib ei agor or tu fewn.

CADWYN
mae rhain yn rhoi’r gallu i chi siarad gyda pobl diarth wrth y drws heb iddynt dod i mewn. Cofiwch, os nad ydych yn siwr cadwch nhw allan.

Prynnwch cadwyn a ddefnyddiwch hi pob tro rydych yn agor y drws.

CLO MORTIS
Gosodwch deadlock 5 lefer tua trydydd o’r ffordd i fynnu’r drws. Dylech chi gosod un sy’n cydymffurfio a BS3621 er mwyn bodloni’r rhan fwyaf a gwmniau yswirant.

BLWCH LLYTHYRAU
Peidiwch a gadael goriad yn hongian tu fewn i’r blwch llythurau– lle amlwg i lladron edrych.

Ystyriwch gosod cawell blwch llyttyrau, mae hyn yn atal lladron rhag rhoi eu dwylo trywodd i drio agor y cloeon o’r tu fewn.

Share

No responses yet

Nov 28 2007

Fy Ymgyrch Google Ads

Published by admin under Cylchlythyr,Uncategorized

Helo gyfeillion a chwsmeriaid. Holiadur bach sydyn, a byddwn yn falch, os oes gennych pum munud bach sbar i gael eich ymateb.

Tase chii isio locksmith i’ch ty. Ac eisiau chwilio ar google am un – pa search terms sa chi’n eu defnyddio?

e.e.
1) os di dy ddrws yn gwrthod cloi.
2) os wyt ti yn y swyddfa, a wedi cloi dy hun allan bore ma, eisiau locksmith i ddwad draw i gyfarfod a ti ar ol dod nol or gwaith

Dwi’n mynd ati i rhoi google ad campaign at ei gilydd, ac eisiau gwbod pa “key words” i’w defnyddio. Sampl fwya gai, gore oll. Hefyd dech chi unrhywdro (heblaw pan dech chi’n chwilio am wbath uniaith Cymraeg fatha llyfr) yn chwilio google yn Gymraeg? Bysa ti’n meddwl rhoi “saer clo” i fewn yn google er engraiff?

Mae gen i syniad go dda, ond dwi ddim eisiau effeithio ar eich atebion drwy ei gynnig fan hyn!

Byddwn yn falch o unrhyw ymateb i dewi@delynlocks.com

Os oes unrhywun arall yn meddwl dechrau ymgyrch google ads, mae croeso i chi gysylltu, mae gen i deunyddiau da iawn i’ch helpu i greu ymgyrch effeithiol, a dwi newydd gael cod drwy’r post fel bo’ch £30 gyntaf o credyd am ddim!

Share

No responses yet

Sep 01 2007

Chwilio am wasanaeth Cymraeg?

Published by admin under Cylchlythyr

Wel dos i llearywe.com. Mae Delyn Locksmiths yn derbyn gymaint o fusnes drwy’r ffaith ein bod yn gweithredu’n gwbl ddwyieithog fy mod yn awyddus i rhannu’r mantais yma gyda cwmniau eraill sy’n parchu’r iaith. At y perwyl yma dwi wedi dechrau cyfeirlyfr arlein or enw llearywe.com. Dim ond fersiwn prawf sydd yno ar hyn o bryd – ond mae croeso i chi gofrestru eich busnes a cael hysbyseb am ddim.

Ewch draw i sbio, arbedwch y dudalen i’ch fefrynnau ac os fyddwch yn chwilio am fusnes i wneud gwaith i chi, a bod un ar gael sy’n cynnig gwasanaeth Cymraeg – cofiwch ei ddefnyddio.

Cyfeiriadur Cymraeg

Os dech chi eisiau hyrwyddo’r cyfeirlyfr, a drwy hynnu cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg ym myd busnes yna mae croeso i chi ychwanegu’r botwm uchod at eich gwefan.

Share

No responses yet

Aug 30 2007

Taclo’r Tacle – Arolwg diogelwch am ddim

Published by admin under Cylchlythyr

Cysylltwch a ni ar 07977 594707 i drefnu arolwg diogelwch am ddim. Dydi’r arolwg ddim yn cymryd llawer o amser, ac fe ddylsem fedru trefnu amser sy’n gyfleus i bawb. Byddwn yn cerdded gyda’n gilydd o gwmpas eich eiddo ac fe drafodwn eich mesurau diogelwch presennol, ac unrhywbeth fydde’n gallu effeithio ar ddilysrwydd eich yswiriant. NI FYDDWN yn mynd ati i drio gwerthu unrhywbeth i chi.

Edrychwn ni ar eich drysau a’ch ffenestri, ac ar adeiladau allanol megis shed neu garage.

Os den ni’n meddwl fod lle i wella eich diogelwch, mi bwyntiwn ni hynnu allan i chi. Wnawn ni ddim trio eich perswadio i adael i ni gyflawni’r gwaith, ac os yr hoffech, mi fedrwn awgrymu llefydd i brynnu’r cloeon a ballu i neud y gwaith eich hunain.

Wrth gwrs, os byddwch am i ni wneud yna byddwn yn gallu gosod yr offer diogelwch i chi. Byddwn yn gadael cerdyn, rhag ofn eich bod yn penderfynnu gofyn i ni neud y gwaith, ac wedyn os dech chi digon anffodus i gloi eich hun allan – fydd gennych ein rhif ffon.

Byddwn hefyd yn gofyn i chi rhoi ein rhif yn eich ffon symudol, wedyn os gollwch eich goriadau, neu os dorith un mewn clo bydd ddim rhaid i chi sgramblo i fenthyg yellow pages o’r bobl drws nesa neu ffonio’r heddlu.

Share

No responses yet

Aug 27 2007

Taclo’r Tacle!

Published by admin under Cylchlythyr

O be dwi’n cofio dyna di’r Cymraeg am crimestoppers!

Felly sut mae gneud eich cartref yn fwy diogel? Sut gallwch neud pethau’n anos i ladron?

Mewn dau allan o bob deg lladrad – dyw’r lladron ddim hyd yn oed yn gorfod torri fewn, mae nhw’n dwad fewn drwy drws neu ffenest a adawyd ar agor.

Drychwch ar eich cartref drwy lygaid y lleidr – oes llefydd, allan o’r golwg lle y gallech dorri fewn? Oes cloeon cryf ar eich drysau a’ch ffenestri? Bydde rhaid i chi torri gwydr a neud swn mawr?

Mae’n bosib lleihau y risg o ddioddef lladrad drwy sicrhau eich bod wedi cymryd y camau syml yma.

Am gost isel, gallwch wella diogelwch eich cartref, a phrynnu llonyddwch meddwl.

FFENESTRI
Mae traean o ladron yn torri fewn drwy ffenestri.

Mae cloeon amlwg yn mynd i berswadio rhai lladron i symud ymlaen at y ty nesaf – dydyn nhw ddim eisiau gorfod torri gwydr, gneud swn a denu sylw. Mae’n siop yn Nhreffynnon yn gwerthu cloeon ffenestr yn eithaf rhad, ac mae’n bosib archebu drwy’r post.

Gosodwch cloeon gyda goriad ar bob un o’r ffenestri ar y llawr gwaelod, pob ffenestr sy’n anodd i’w weld o’r ffordd fawr a pob un ar y llawr uwch sydd yn hawdd i’w gyrraedd – e.e. rhai uwch ben to fflat neu gyferbyn a phibell dwr.

Mae angen cloeon ar hyd yn oed ffenestri bach megis rhai y stafell folchi.Os oes modd cael pen drwy’r ffenest, yna gall leidr llithro ei holl gorff drwyddo.

Cofiwch i beidio a gadael goriadau yn yn nhwll clo y ffenest chwaith. Rhowch nhw mewn man diogel, o’r golwg.

Mae ffenestri Louvre yn wendid amlwg gan fod modd tynnu’r gwydr o’r ffram. Gludwch y gwydr yn ei le efo epoxy resin a gosodwch clo ffenestri Louvre. Gwell fyth, newidiwch nhw am ffenest go iawn.

Wrth newid ffenestri, ystyriwch eu llenwi gyda gwydr wedi ei lamineiddio, mae’n llawer mwy diogel, ac yn anoddach i’w thorri.

Mae cloeon casement yn golygu nad yw’n bosib agor ffenest heb y goriad cywir.

Casement Lock

Mae gan gloeon fanlight bollt metal i gadw’r ffenest ar glo

Fanlight Lock

Mae’r clo yma yn cloi dau ffenest at eu gilydd. Mae hefyd dyfeisiau sy’n lleihau pa mor bell agorith y ffenest.

Embedded Lock

Yn yr erthygl nesaf yn y gyfres yma byddaf yn rhoi cyngor cyffredinnol ar atal lladrata, a cyngor penodol ar gloeon drws. Yn y cyfamser – cofiwch fod Delyn Locksmiths yn cynnig arolwg diogelwch am ddim. Byddwn yn dwad i’ch crtref neu lle gwaith a phwyntio allan y manau gwan y gall lleidr manteisio arnynt. Cysylltwch a ni ar 07977 594707 i hawlio eich arolwg diogelwch.

Share

No responses yet

Aug 22 2007

Mwy am Bympio!

Published by admin under Cylchlythyr

Efallai y byddwch yn cofio i ni son mewn erthygl blaenorol, ein bod yn gyflwenwyr swyddogol i’r cynyrch gwrth bympio “pickbuster”. Wel rwan mae Martin Platt o Coronation Street yn awgrymu i chi ein defnyddio!

Cliciwch fan hyn i weld fideo byr am y broblem, a’r hyn y gallwn ei wneud i wella eich diogelwch.

Os fyddwch unrhyw dro yn ddigon anffodus i gael lladron yn tori fewn i’ch ty byddwch yn falch o bod a’n rhif yn eich ffon symudol i gael newid y cloeon. Felly rhowch 07977 594 707 yn eich ffon symudol, neu yn well fyth galwch i hawlio am ddim eich arolwg diogelwch – stopiwch y tacle cyn iddyn nhw ddwad fewn i’ch ty.

07977 594707.

Share

No responses yet

Aug 18 2007

Staff Newydd

Published by admin under Cylchlythyr

Rydym newydd penodi Matthew Prescott i weithio yn ein siop torri goriadau yn Nhreffynnon.

Cafodd y swydd ei hysbysebu ar y wefan Jobs Cymraeg. Os dech chi eisiau penodi staff sy’n abl i gyfathrebu yn nwy iaith Cymru yna mae’r wefan yma yn fargen. Cefais i 4 ymateb i fy hysbyseb £25. Dwi wedi gwario cannoedd ar hysbysebu mewn papurau newydd a cylchgronnau or blaen – heb cystal ymateb.

Cofwich rhoi’r rhif yn eich mobeil a rhoi’r wefan yma yn eich ffefrynnau i sicrhau (lle bynnag yng Nghymru y boch) os dech chi angen torri goriadau neu eich bod yn cloi eich hunain allan, y cewch wasanaeth Cymraeg.

Share

No responses yet

Aug 17 2007

Aaaaaaargyfwng!

Published by admin under Cylchlythyr

image019.jpg

Rwy'n yn falch iawn o'r ffaith ein bod yn Delyn Locksmiths yn cadw’n dynn at amseriadau apwyntiad, a byth yn gadael cwsmeriaid i aros. Ond jest yr unwaith yma, efallai y gellid maddau i ni am fod yn hwyr. Tra’n gwneud gwaith Gwarant yn yr Amwythig cefais bach o anhawster wrth gyrru wysg fy nghefn i lawr lon gul o ty, at y ffordd.

Cliciwch fama i weld y llanast

Bu rhaid i mi fynd at y garej lawr y lon i fentyhyg trolley jack, a wedyn gwario awr a hanner yn codi’r fan yn ofalus cyn ei gael yn ol ar y lon. Ac wedyn roedd dal yn rhaid i mi gyrru wysg fy nghefn nol at y ffordd fawr!

Yn ffodus, roedd rhywun i fewn yn yr ail dy aeth y swyddog gwarant iddi, felly doedd dim angen saer clo arno fo.

Share

No responses yet

« Prev - Next »